+36 22 353 618    H: zárva, K,Cs: 10-17, Sze: 10-19, P:10-18, Szo 9-12 a hónap első szombatja. 2091 Etyek, Alcsúti út 1.       e-mail: magyarkut@etyek.hu    

Könyvtárhasználati szabályzat

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban meghatározott módon.

A könyvtár a település nyilvános könyvtára, szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a Könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri és betartására kötelezettséget vállal.

 1. A könyvtárhasználat feltételei

1.1 Beiratkozás

Könyvtári taggá válik az a személy, aki a vonatkozó törvény alapján személyi adatait megadja, azokat hitelt érdemlően igazolja (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi/arcképes igazolványának száma) és az éves beiratkozási díjat befizeti. 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása – ?Jótállási nyilatkozatba – szükséges. A 14 éven aluli használók a gyermekkönyvtárba iratkozhatnak be.

Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

A jótálló aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését, ha azokat a beiratkozó nem teljesíti.

Beiratkozó olvasóinktól a statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében kérjük iskolai végzettségüket, munkahelyük nevét, címét és foglalkozásukat, elérhetőségükhöz telefonszámukat és e-mail címüket.

Ezen adatok közlése önkéntességen alapul, közlésük, vagy azok megtagadása nem feltétele, vagy akadálya a könyvtári beiratkozásnak. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja, és 5. § (1) bekezdése alapján.)

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint a könyvtári elemzések készítésére, illetve az intézmény programjairól szóló tájékoztatók, könyvajánlók küldésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő írásos beleegyezése nélkül.

A könyvtárhasználó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.

A meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

Beiratkozáskor a könyvtár névre szóló olvasójegyet ad át az olvasónak, aki kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Az olvasójegy másnak át nem adható, az ebből adódó visszaélésekből származó károkért a tulajdonos felel. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. Az elvesztett, illetve megrongálódott olvasójegy pótlása térítésköteles.

1.2 Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások

A könyvtárhasználó beiratkozás nélkül jogosult

 • a könyvtár látogatására;
 • csoportos könyvtárhasználati foglalkozásra;
 • adott könyvtári rendezvény látogatására;
 • a dokumentumok helyben használatára;
 • az állományfeltáró eszközök használatára;
 • a könyvtári tájékoztató információk elérésére;
 • felvilágosításra, könyvajánlásra;
 • irodalomkutatásra;
 • fénymásolásra, nyomtatásra, telefax küldésére és fogadására;
 • scannerrel történő digitalizálásra;
 • számítógép- és internet-használatra.

1.3 Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások

A könyvtárhasználó beiratkozással jogosult

 • meghatározott számú dokumentum kölcsönzésére meghatározott időre;
 • könyvtárközi kölcsönzés bonyolítására;
 • kölcsönzés alatt lévő dokumentumok előjegyzésére,
 • dokumentumok foglalására, hosszabbítására.

1.4 A kölcsönzés szabályai

Dokumentumtípusként eltérő a kölcsönzés időtartama és a dokumentumok száma. A dokumentumok kölcsönzési határideje egy alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kért műre nincs előjegyzés. A meghosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, elektronikus csatornán keresztül. A kölcsönzési határidő lejárta után a számítógépes program nem fogad el hosszabbítást. A dokumentumok ismételt kölcsönzése a visszavétel után lehetséges.

A felnőtt érvényes tagsággal rendelkező olvasók egyidejűleg az alábbiak szerint kölcsönözhetnek:

Dokumentumtípus Kölcsönözhető példányszám Kölcsönzési határidő
Könyv 5 db 4 hét
CD-ROM 2 db 2 hét
DVD 2 db 2 hét
Hangoskönyv 2 db 2 hét
Folyóirat régebbi számokból 10 db 10 nap
Kézikönyv 4 db 5 nap

 

Az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező gyermekek egyidejűleg az alábbiak szerint kölcsönözhetnek:

Dokumentumtípus Kölcsönözhető példányszám Kölcsönzési határidő
Könyv 5 db 4 hét
Folyóirat régebbi számokból 10 db 10 nap
Kézikönyv 1 db 5 nap

 

1.5 Előjegyzés, foglalás, könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárban lehetőség van az állományban lévő, de kölcsönzés, köttetés, vagy egyéb ok miatt nem elérhető dokumentum előjegyzésére. Előjegyeztetni személyesen, telefonon, vagy e-mailen keresztül van lehetőség.

Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről a könyvtár az olvasó kérésnek megfelelően e- mailben, telefonon értesítést küld és részére könyv esetében 14 nap, egyéb dokumentum esetében 14 naptári napon keresztül fenntartja a kért művet.

Az olvasó telefonon, vagy e-mailen keresztül könyvtári állományban bent lévő dokumentumot lefoglalhat, amelyet maximum 7 naptári napig biztosítunk számára. Amennyiben fizikailag a könyvtárban egy olvasó már levette az adott könyvet a polcról és szeretné kikölcsönözni, miközben éppen foglalási szándék érkezett rá, a dokumentum a könyvtárban tartózkodó olvasót illeti meg.

A könyvtár gyűjteményéből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja a szolgáltatást igénylő olvasónak. Az így használt dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó határozza meg, aki kölcsönzésre, vagy helybeni használatra küldi a dokumentumot. A felmerülő költségeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6 Eljárás késedelem, rongálódás esetén

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa kölcsönzött dokumentumokat nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzési idő hosszabbítását sem kérte, késedelmi díjat fizet. A késedelmi díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Késedelem esetén a könyvtár – a beiratkozáskor közölt adatoknak megfelelően – e-mailben, tértivevényes levélben felszólításokat küld a tartozás rendezésére. Indokolt esetben követelését polgári peres eljárás során érvényesíti, illetve végrehajtási eljárás megindítását kéri. A postai és a végrehajtási eljárás költségei a kölcsönzőt terhelik.

A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja, elveszti azokat, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékének megtérítését kéri. A károkozó, vagy az a késedelmes használó, aki a megadott határidőig tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.

2. Szolgáltatások

2.1 Számítógép és internet használat

A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézményben nyitvatartási időben lehetőség van számítógép használatra, internetezésre.

A felnőttek és gyermekek számára két-két munkaállomás áll rendelkezésre.

A számítógép használatának megkezdése előtt az intézmény munkatársánál kell jelentkezni, regisztrálni.

A szolgáltatás nem használható: törvénybe ütköző cselekményekre, mások munkájának zavarására vagy akadályoztatására. A felhasználó az internetről nem tölthet le és fel állam-, nemzet-, faj-, vallás- és jogellenes, valamint pornográf tartalmú oldalakat.

A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek.

A számítógépnél enni- és innivaló fogyasztása tilos!

A számítógép nem rendeltetésszerű használata (a képernyővédő és a háttér átállítása, ikonok elhelyezése, a jó ízlést sértő oldalak nézegetése stb.) a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után!

A technikai eszközök épségéért a használ anyagi felelősséggel tartozik és köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a munkatársaknak!

Felnőttek számára a számítógép használati ideje korlátlan, gyermekek számára egy óra. Abban az esetben, ha várakoznak a számítógép használatra, maximum fél órát lehet igénybe venni a gépet.

Az Intézmény látogatói számára saját eszköz használata esetén ffee WiFi elérhetőséget is biztosít. A belépés kódját az Intézmény munkatársa adja meg.

2.2 Technikai eszközök, szolgáltatások

Az Intézmény látogatói számára fénymásolást, nyomtatást, telefax küldést és fogadást, valamint scannellel történő digitalizálást biztosít.

A szolgáltatásokért az Intézmény az 1. számú mellékletben meghatározott összegű térítési díjat kér.

 1. A könyvtár használatának szabályai

A ruhatár igénybevétele kötelező. A felnőtt és gyermek könyvtári helyiségekbe kizárólag a jegyzeteléshez szükséges eszközöket és személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet bevinni.

A könyvtár használata során az olvasónak ügyelnie kell a csendre, biztosítva mások nyugodt olvasását, tanulását. A könyvtár használóinak be kell tartania az intézmény Házirendjét.

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az is, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja.

A könyvtárhasználó jogosult – szóban vagy írásban – a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni az intézmény Panaszkezelési szabályzata alapján. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

A könyvtárhasználati szabályok az Intézmény munkatársaira is vonatkoznak.

 1. Egyéb kiegészítés

A könyvtárhasználóknak lehetőségük van a könyvtár támogatására.

 • A támogatást a Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00396329-00100009 számú bankszámlájára lehet befizetni a támogatási cél megjelölésével.
 • Az intézmény támogatható szervezet a személyi adó 1%-ával, amennyiben az adózó támogató erről rendelkezik.

A támogatási összeget az intézmény a szolgáltatások színvonalának javítására, könyvtári dokumentumok, eszközök vásárlására használja fel.

 1. Záró rendelkezések

A beiratkozási díjat, a térítéses szolgáltatások árait, valamint a késedelmi díjakat és egyéb szankciók árait a Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

A könyvtárhasználat feltételeit, a térítési díjak mértékét és egyéb térítések, késedelmi díjak összegét évente felül kell vizsgálni. Az esetleges változtatásokat az intézményvezető vagy a fenntartó kezdeményezheti, de minden esetben a fenntartó hagyja jóvá.

A Könyvtárhasználati szabályzat megtalálható az Intézmény kölcsönző pultjában és a www.webetyek.hu internetes oldalon.

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Könyvtárhasználati szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba.

Etyek, 2022. december 15.

Sárváriné Rieder Zsuzsanna
intézményvezető


DÍJTÁBLÁZAT

Könyvtári tagság, beiratkozási díj:

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2008. (III. 27.) számú határozata értelmében a Könyvtárában 2008. július 1 -tői beiratkozási díjat kell fizetni.

Beiratkozási díj: 1600 Ft/év

Ha a könyvtár nyitvatartása bármely okból nem biztosított az adott év legalább 11 hónapján keresztül, a beiratkozási díj a nyitást követően időarányosan kerül megállapításra.

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:

 1. ) A 16 éven aluli és a 70 év feletti könyvtárhasználók (1997. évi CXL. tv. 56. § (6) bekezdés értelmében)
 2. ) Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói (6/2001. Korm. rend. 3.§ (1)(2) bekezdés értelmében)
 3. ) Etyeken élő vagy dolgozó pedagógusok, a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársai

A beiratkozási díjból 50%-os kedvezményt kapnak:

 • Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók (6/2001. Korm. rendelet 1.§);
 • a nyugdíjasok;
 • a munkanélküliek (a kedvezményre való jogosultságát a Munkaügyi Központ által kiállított dokumentummal kell igazolni).

Térítéses szolgáltatások:

Fénymásolás: 100 Ft/oldal
Nyomtatás A4 (fekete-fehér) 100 Ft/oldal
Nyomtatás A3 (fekete-fehér) 200 Ft/ oldal
Nyomtatás A4 (színes) 200 Ft/ oldal
Nyomtatás A3 (színes) 300 Ft/ oldal
Digitalizálás (szkennelés) 100 Ft/ oldal
Könyvtárközi kölcsönzés (eredetiben kért) 2000 Ft/ könyv
Könyvtárközi kölcsönzés (másolatban kért) A küldő könyvtár által meghatározott másolási költség és postázási díj, amely kisméretű könyv esetében 1000 Ft, nagyméretű könyvnél 1700 Ft, amit az olvasónak kell megtérítenie.
Elektronikus dokumentum­szolgáltatás Díjtalan

 

Könyvtárközi kölcsönzésben:

 • az eredetiben kért dokumentum-szolgáltatás térítésmentes szolgáltatás a középiskolai tanulmányaikat folytató olvasók számára;
 • az elektronikus dokumentum-szolgáltatás valamennyi olvasó számára díjtalan;
 • az eredetiben kért dokumentum visszaküldésekor keletkező postaköltség és az olvasó által befizetett díj közötti különbözetet a könyvtár a fenntartó által biztosított költségvetésből fedezi.

Szankciók:

 1. A kölcsönzési időt túllépő olvasóink két hét türelmi idő után felszólítást kapnak. A késedelmi díjak mellett az olvasónak meg kell térítenie a postaköltséget is.

Késedelmi Díj: 20 Ft/nap/dokumentum

 1. Elveszett vagy megrongált dokumentumok esetében a dokumentum egy másik, ugyanazon kiadású példányát kell az olvasónak beszereznie, ha ez nem lehetséges, akkor a könyvtár a dokumentum egy későbbi kiadású példányát kéri.

A díjszabás a Könyvtárhasználati Szabályzat része, azzal együtt érvényes.

Close Menu