+36 22 353 618    H: zárva, K,Cs: 10-17, Sze: 10-19, P:10-18, Szo 9-12 a hónap első szombatja. 2091 Etyek, Alcsúti út 1.       e-mail: magyarkut@etyek.hu    

Munkaköri szabályzat

A könyvtár alap tevekénységei:

általános gyűjtőkor nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a település lakosságának alap ellátása érdekében;

 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltarja, megőrzi, gondozza es rendelkezésre bocsátja;
 • gyűjti a település helyismereti vonatkozású dokumentumait;

gondoskodik az állomány sokoldalú feldolgozásáról a visszakereshetőség érdekében;

tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;

biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát és kölcsönzését;

 • lehetővé teszi más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;

a könyvtár gyűjteményét népszerűsítő rendezvényeket szervez, foglalkozásokat tart az általános iskolai diákok számára, valamint óvodás csoportoknak; a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában; segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információ keresés lehetőségét;

 • tudás-, információ- és kultúra közvetítő tevékenységével hozzájárul az élet minőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez;
 • szolgáltatásait a könyvtári minőség irányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

A konkrét szolgáltatások felsorolását, igénybevételük módját és feltételeit a Könyvtár használati Szabályzat tartalmazza.

A könyvtár állományalakítása, gyűjtőköre

A könyvtár az alapfeladataihoz és az olvasók igényeihez igazodva folyamatosan, tervszerűen gondozza állományát szakszerű gyarapítással és apasztással. Az állománygyarapítás önálló beszerzéssel, szakmai szempontok figyelembevételével történik. A gyűjtemény vásárlás, ajándékozás, valamint pályázat útján gyarapszik.

A település nyilvános könyvtáraként széles körben gyűjti a lakosság általános tájékozódásához, a kultúra kincseinek megismeréséhez, az élethosszig tartó tanuláshoz és a színvonalas szórakozáshoz szükséges dokumentumokat. A gyűjtőkörbe könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok (CD, CD-ROM, DVD, hangoskönyv) tartoznak.

A könyvtár a magyarországi könyvtárak dokumentumaihoz való hozzájutás lehetőségét az Országos Dokurnentumellató Rendszer tagjaként könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítja olvasói számára.

Az állományalakítás szempontjait és a gyűjtőkört részletesen a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza. A Gyűjtőköri Szabályzat az SzMSz 2. számú melléklete.

Közművelődési egység feladatai

A közművelődés alaptevekénységei:

Az alaptevékenységek az alábbi tevékenységi formákon keresztül valósulhatnak meg. a helyi kultúra közvetítését és fejlesztését szolgaló tevekénységek; a helyi társadalom közösségi kultúrájának fejlesztését szolgáló tevekénységek; szabadidőben a művelődési folyamatokhoz, alkalmakhoz, közösségi kapcsolatokhoz tevekénységi formák és tartalmak kínálata;

az egyetemes, nemzeti, kisebbségi és a helyi kultúra értékeinek közismertté tétele;

a kreativitás és önkifejezés közvetítését és fejlesztését szolgáló tevékenységek; az együtt élő másságok kultúrájának közvetítését és fejlesztését szolgáló tevekénységek;

a település különböző korú, nemű, érték- és érdekrendű csoportjai művelődési, közéleti szükségleteihez, életképességének fejlesztéséhez alkalmazkodó tudás- és képességfejlesztő formák, folyamatok teremtésé, működtetése; a helyi hagyományokat gazdagító szórakozási lehetőségek biztosítása.

 • Ismeretterjesztés Kiállítások létrehozása Közösségi szolgáltatás
 • információ gyűjtése, rendszerezése és nyújtása több csatornán keresztül, eredményesség és elégedettség mérése; lakosság, vállalkozások információhoz való jutásának elősegítése, elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (Közháló végpont), ifjúsági információs pont működtetéssé;
 • telekommunikációs, informatikai szolgáltatások: közösségi internet hozzáférés biztosítása;

helyszín és feltételek biztosítása civil szervezetek számára, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez.

 • Művelődő közösségek, klubok támogatása Rendezvények szervezése

Magasabb vezető beosztáshoz tartozó feladat- és hatáskör

Az intézmény intézményvezetője az intézmény vezetését a Szervezeti es Működési Szabályzatban foglaltak szerint látja el.

Az intézményvezető egyszemélyi felelősséggel vezeti a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Házat, képviseli a könyvtár és művelődési ház ügyeit a fenntartó előtt. Felelős:

az intézmény közfeladatának jogszabályban, alapitó okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért;

 • az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért;

az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az ellenőrzés követelményeinek érvényesítéséért;

 • a könyvtári és közművelődési szakmai munkáért;
 • a munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért;
 • a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért;

a statisztikai adatszolgáltatásért;

a munkavállalói alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért;

a kötelezően közzéteendő adatok internetes honlapon, digitális formában, bárki számára hozzáférhetővé tételéért; az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért; a jogszabály szerinti más vezetői feladatok ellátásáért.

Feladata:

az intézmény vezetése, a szakmai munka irányítása és ellenőrzése; az intézmény gazdasági működésének és a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásának közvetlen irányítása;

a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény biztonságos és szakmai működéséhez szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek biztosítása; az intézmény képviselete a fenntartó, külső szervek előtt;

– a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása a pénzügyi szabályzatok alapján; munkáltatói jogok gyakorlása;

az intézményen belüli különböző szabályzatok kiadása;

a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelemi feladatok ellátása;

a teleptülés intézményeivel, civil szervezeteivel, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás;

az intézmény munkáját segítő szervezetek, közösségek tevékenységének támogatása;

döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, a bejelentéseket és panaszokat kivizsgálja.

Hatáskörök átruházása

Az intézmény intézményvezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a képviseleti jogosultság hatásköröket ruházza át:

Az intézmény intézményvezetője eseteként (akadályoztatás, szabadság) ad megbízást a képviselet ellátására.

A helyettesítés rendje

Az intézményvezetőt tartós távollétében, írásbeli megbízással, szakmai ügyekben és pénzgazdálkodási jogkörökben a könyvtáros, vagy a művelődésszervező végzettségű alkalmazott helyettesíti.

Kiadmányozási jogkör

Az intézmény nevében aláírásra az intézmény intézményvezetője jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egyedüli aláíró.

Az intézményvezető kiadványozza az intézmény jelentéseit, véleményeit, beszámolóit az önkormányzat, illetve az illetékes hatóságok felé.

Az intézményvezető kiadmányoz továbbá minden olyan esetben, amelyre az intézményen belüli irányítási, ellenőrzési, munkáltatói, illetve egyéb szabályozásból adódó jogosítványa vonatkozik.

Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

Az intézmény intézményvezetője gyakorolja a munkáltatói jogköröket: munkaviszony létesítésé és megszüntetése;

Mt. 46. § szerinti kötelező tájékoztatás megadása; munkaköri leírás meghatározása; munkavégzéssel kapcsolatos utasítás; munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosítása;

 • joghatást kiváltó egyoldalú nyilatkozat (pl. elállás valamely követeléstől]; döntés a munkaviszonnyal való összeférhetetlenségről;

a munkaidőt érintő munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezésé; munkavégzésre irányuló további jogviszony bejelentésének elfogadása; mentesítés a munkavégzési kötelezettség alól;

 • jutalmazás;

kártérítési eljárás megindítása, kártérítésre kötelezés; döntés a továbbképzési és beiskolázási tervbe való felvételről;

 • jogszabályban meghatározott esetben mentesítés a továbbképzési kötelezettség teljesítésé alól;

tanulmányi szerződés kötése;

éves rendes szabadság és fizetés nélküli szabadság engedélyezésé; munkaidőkereten belüli munkaidő-beosztás meghatározása, helyettesítés, rendkívüli munkaidő elrendelése.

Munkavállalók jogállása és feladatai

Az intézményvezető közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik feladatellátási teendőjüket.

Feladatvégzésük és szakmai területeik ellátásának hatékonysága érdekében szakmai kezdeményezésekkel, javaslatokkal élnek, szakmai véleményt nyilvánítanak, illetve szakterületüket érintő pályázati rendszerekbe kapcsolódnak.

Könyvtáros szakemberek feladatai

Az intézmény nyilvános könyvtári alapfeladatát ellátó szakemberek.

Kiemelt feladat:

közreműködés a dokumentumok beszerzésében; a dokumentumok nyilvántartásba vételé; olvasók tájékoztatása, segítésé;

 • gyermekek olvasásra való nevelésének segítése; könyvtári órák szervezése és tartása;

az olvasók tájékozódásának megkönnyítésé, az önálló könyvtárhasználatának segítésé;

könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos ügyintézés;

 • részvétel az intézményi és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretein belül megvalósuló programok, szervezésében és lebonyolításában;

éves statisztikai adatszolgáltatáshoz adatgyűjtés és szolgáltatás az ágazati minisztérium által elrendelt módon és időben.

Közművelődési szakemberek feladata

Az intézmény nyilvános könyvtári alapfeladatát ellátó szakemberek. Elsődleges feladat a településen élő gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztály, a helyi társadalom közösségeinek, civil szervezeteinek segítése, kulturális igényeinek megfelelő rendezvények, programok szervezése.

Kiemelt feladat:

a helyi identitás, lokálpatriotizmus erősítése, kiteljesítése érdekében programok szervezése;

az IKSZT pályázati előírások alapján programszervezes, adminisztrációs feladatok ellátása;

a tervezett programok, különböző művelődési formák előkészítésé, gondoskodás a program hatékony, zavartalan lebonyolításáról, a rendezvény megfelelő látogatottságáról;

az egyes művelődési formák, tevékenységekhez kapcsolódó költségtervek, szerződések előkészítése;

reklám és egyéb kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása;

– a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok vezetése;

elemzés, szakmai beszámolók készítése a tevékenységek megvalósulásáról, javaslat a továbbfejlesztésre;

közreműködés a civil társadalom és társadalmi nyilvánosság szférájának fejlesztésében, részvétel közösségszervező folyamatokban, önszerveződő csoportok és civil szervezetek támogatásában, szabadidős és kulturális programok szervezésében;

a helyi közösségekben a partnerkapcsolat építésének segítése, információk, kapcsolatok, közösségi élmények és cselekvési technikák megszerzéséhez szakmai segítségnyújtás, támogatás.

Turisztikai szakember feladatai

Az intézmény turisztikai alapfeladatát ellátó szakember. Elsődleges feladata a településre érkező, itt kulturális, gasztronómiai élményt kereső vendégek informálása, segítése, a környező települések által nyújtott kulturális lehetőségek ismertetése, helyi termékek bemutatása és ismertetése. Ennek érdekében kiadványok, ismertetők szóróanyagok készítése. Az ideérkezők kulturális igényeinek megfelelő programok szervezése

Close Menu